SSLC Maths Arithmetic Progression Lesson Videos by Pratheesh Patil

SSLC Maths Arithmetic Progression Lesson Videos by Pratheesh Patil


SSLC Maths Arithmetic Progression Lesson Videos

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡೀಯೊಗಳು

ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಗತಿ(Full Class)

  1. Part-1(ಭಾಗ-1)
  2. Part-2(ಭಾಗ-2)
  3. Part-3(ಭಾಗ-3)
 
2 ಅಂಕಗಳ nನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕಗಳು an
2) https://youtu.be/7tW_kzj278I
3) https://youtu.be/48yRVISjCXA
4) https://youtu.be/Zz-FYXIs_Hg
5) https://youtu.be/Qp6ONhunTGc
6) https://youtu.be/ILRkBLncyGE
(No.of multiples between any two numbers)
7) https://youtu.be/I3DEOUQANls
8) https://youtu.be/uyfnX1vKPrk
9) https://youtu.be/zKkMDx3b27s
10) https://youtu.be/Bceostcr8qk
(nth term from the end)
(nth term from the end)
 
 2 ಅಂಕಗಳ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕಗಳು Sn

 

 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 1) https://youtu.be/udRWQzH6djw
2) https://youtu.be/qGGCBxJ_iqs
3) https://youtu.be/HMBVgdKewnk
4) https://youtu.be/gOvKNLYZ_Os

 

3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

2) https://youtu.be/ou-iceWbZc0
3) https://youtu.be/FRLUeQhvjQA
4) https://youtu.be/A9B-ShscFro
5) https://youtu.be/VvxxhTHHat4
(1st three terms)

Thanks for reading SSLC Maths Arithmetic Progression Lesson Videos by Pratheesh Patil | Labels: SSLC Videos
0 Comment for "SSLC Maths Arithmetic Progression Lesson Videos by Pratheesh Patil"